ENGLISH
CENTAR ZA DRUŠTVENO EKONOMSKI RAZVOJ

Ciljevi
 • Izgradnja kapaciteta institucija i organizacija u javnom i civilnom sektoru i partnersko delovanje zarad dobrobiti zajednice uz uverenje da su lokalna znanja i prakse nezamenjiv elemenat održivog društveno-ekonomskog razvoja
 • Podsticanje socijalnog razvoja kroz razvijanje mreže standardizovanih i dostupnih socijalnix usluga i obezbeđivanje materijalne sigurnosti za sve egzistencijalno ugrožene građane;
 • Izgradnja društva znanja razvijanjem inovativnih modela obrazovanja i obuka i kontinuiranim unapređenjem ljudskih resursa putem celoživotnog obrazovanja;
 • Aktivan angažman u oblasti omladinske politike, zalaganje za poboljšanje položaja mladih, podsticanje omladinskog aktivizma i mobilnosti, edukovanje mladih i drugi oblici rada sa mladima i za mlade;
 • Jačanje kulturnog i kreativnog sektora/industrija obezbeđivanjem relevantnih kompetencija i znanja, podsticanjem savremenog stvaralaštva i korišćenja digitalnih tehnologija, pospešivanjem mobilnosti kulturnih aktera i umetnika, radom na razvoju publike i na druge načine;
 • Promocija i prezentacija kulturnog nasleđa i bibliotečke delatnosti, doprinos očuvanju, istraženosti, dostupnosti i održivoj upotrebi kulturnog nasleđa, rad na digitalizaciji nasleđa i edukacija relevantnih aktera;
 • Izgradnja uređenog tržišta i društva sa efikasnim institucijama koje kroz saradnju sa privrednim i civilnim akterima stvaraju i brižno sprovode politike i mere u službi javnog interesa;
 • Podsticanje uključivanja građana u svet rada, promovisanje i razvijanje profesionalne orijentacije, karijernog vođenja, celoživotnog učenja i preduzetništva.
 • Jačanje privrede i poljoprivrede kroz uspostavljanje podsticajnog ambijenta za snažan i održiv razvoj usklađen sa ekološkim obzirima i usmeren na unapređenje socijalne kohezije;
 • Promocija i zaštita ljudskih prava, borba protiv diskriminacije, širenje kulture mira, tolerancije, interkulturalnih vrednosti, dijaloga, saradnje i nenasilnog rešavanja sukoba;
 • Stvaranje društva jednakih šansi za sve kroz socijalnu inkluziju marginalizovanih grupa – posebno osoba sa invaliditetom uključujući i vojne i civilne invalide rata, starih, izbeglih i interno raseljenih lica, Roma, mladih i dugotrajno nezaposlenih lica;
 • Umrežavanje, razvijanje domaćih, regionalnih i međunarodnih partnerstava i platformi, kao i saradnja sa dijasporom i Srbima u regionu.