ENGLISH
CENTAR ZA DRUŠTVENO EKONOMSKI RAZVOJ

Delatnosti

Radi ostvarivanja svojih ciljeva CDER obavlja sledeće delatnosti:

 • Prikuplja i usvaja ideje, znanja i dobre prakse koje doprinose pozitivnim društvenim promenama i postizanju održivog socio-ekonomskog razvoja;
 • Organizuje i sprovodi stručna i naučna istraživanja;
 • Kreira i realizuje naučne i stručne treninge, obuke i seminare i organizuje okrugle stolove, tribine i druge skupove;
 • Razvija inovativne modele obrazovanja i obuka i doprinosi celoživotnom obrazovanju;
 • Radi na uspostavljanju i razvijanju javnih službi, omladinskih organizacija i servisa, socijalnih usluga i usluga namenjenih razvoju preduzetništva;
 • Doprinosi strateškom i akcionom planiranju lokalnih zajednica, institucija i organizacija, i obavlja monitoring i evaluaciju različitih planova, programa, i projekata;
 • Razvija preduzetništvo, profesionalnu orijentaciju i karijerno vođenje;
 • Objavljuje štampana i multimedijalna izdanja i publikacije, izrađuje filmove, sajtove i radio i TV emisije;
 • Aktivno koristi i promoviše informacionu tehnologiju i društvene mreže;
 • Digitalizuje i (re)kontekstualizuje kulturnu i istorijsku baštinu;
 • Kreira i organizuje kulturne i umetničke programe;
 • Istražuje i prenosi vrednosti i prakse iz oblasti očuvanja životne sredine svim društveno-ekonomskim činiocima sa kojima sarađuje a posebno mladima;
 • Podstiče primenu ekoloških rešenja;
 • Afirmiše korporativnu društvenu odgovornost kao investiciju u budućnost;
 • Sarađuje sa drugim organizacijama, institucijama i univerzitetima u zemlji i inostranstvu na ostvarivanju ciljeva organizacije;
 • Preduzima druge aktivnosti u skladu sa Zakonom i Statutom.