ENGLISH
CENTAR ZA DRUŠTVENO EKONOMSKI RAZVOJ

Socijalna politika
Ciljevi

Podsticanje socijalnog razvoja kroz razvijanje mreže standardizovanih i dostupnih socijalnih usluga i obezbeđivanje materijalne sigurnosti za sve egzistencijalno ugrožene građane.

Stvaranje društva jednakih šansi za sve kroz socijalnu inkluziju marginalizovanih grupa – posebno osoba sa invaliditetom uključujući i vojne i civilne invalide rata, starih, izbeglih i interno raseljenih lica, Roma, mladih i dugotrajno nezaposlenih lica.

 

Delovanje
  • UPRAVLJANJE IZRADOM STRATEGIJE RAZVOJA SOCIJALNE ZAŠTITE

CDER pruža podršku u izradi lokalnih strategija razvoja socijalne zaštite kombinacijom mentorskog vođenja i održavanjem formalnih treninga. Relevantni predstavnici lokalne zajednice (članovi radne grupe za izradu akcionog plana) pohađaju tri dvodnevna treninga:

  1. Uvod u strateško planiranje i pregled tekuće situacije;
  2. Identifikacija prioriteta i definisanje ciljeva;
  3. Izrada akcionog plana.

Pored ovog, stručni mentor radi na na terenu individualno sa članovima radne grupe, odnosno sa pojedincima iz svake tematske grupe koja se naknadno formira iz radne grupe.CDER tim je do sada vodio proces izrade strategije razvoja socijalne zaštite u desetak lokalnih samouprava.

 

  • USPOSTAVLJANJE SOCIJALNIH SERVISA U ZAJEDNICI

Usluga obuhvata praktične načine uspostavljanja i izgradnje održivosti socijalnih servisa. Dosadašnjim radom obuhvatili smo usluge pomoći u kući, kluba za stare, dnevnog boravka za OSI, sociorehabilitacionog servisa podrške mladima sa asocijalnim ponašanjem. Do sada je CDER tim pružio podršku projektnom razvoju socijalnih servisa u preko 30 slučajeva u brojnim opštinama širom Srbije.

 

  • IZGRADNJA SERVISA POMOĆI U KUĆI (PUK) ZA STARA LICA I OSI

Obuka ima za cilj:

  1. stručno osposobljavanje – prvenstveno gerontodomaćica – za rad na pružanju usluga pomoći u kući starim licima i osobama sa invaliditetom;
  2.  obezbeđenje funkcionalnih znanja o upravljanju i administriranju rada samog servisa što (ovo je nemenjeno svim licima angažovanim na koordiniranju, administriranju, monitoringu i evaluaciji i pružanju usluga PUK).

Obuka se sastoji iz 4 modula i primerena je potrebama radnog osposobljavanja gerontodomaćica kao i rukovodioca serivsa PUK. Stručni tim CDER-a je do sada sproveo obuku u preko 30 opština u Srbiji.