ENGLISH
CENTAR ZA DRUŠTVENO EKONOMSKI RAZVOJ

Realizovani projekti
MEDIActive Youth: Africa on Board

Opšti cilj novog MEDIActive Youth projekta jeste izgradnja kapaciteta omladinskih organizacija, omladinskih radnika i mladih ljudi, i razvijanje novih edukativnih onlajn resursa u oblasti medijske pismenosti i aktivizma. Poseban fokus je usmeren na afričke mediteranske zemlje.

Najvažniji očekivani rezultati projekta:

 1. Unapređenje kapaciteta omladinskih organizacija iz 7 evropskih i afričkih zemalja u oblasti medijske pismenosti i aktivizma, i jačanje njihove snažnije participacije u društvu
 2. Izrada edukativnog paketa za učenje medijske pismenosti putem tzv. mešovitog učenja (kurikulum, edukativni materijali i smernice za edukatore)
 3. Stvaranje informacionog medijskog čvorišta između Evrope i Latinske Amerike u oblasti omladinske politike koje će bolje povezati ove udaljene delove sveta.
 4. Unapređenje rada omladinskog TYM e-magazina uključivanjem novih autora i tema i pisanjem novih članaka vezanih za omladinsku politiku.

Projekat je počeo 1. marta 2022. i trajaće dve godine, uz učešće 7 sledećih partnerskih organizacija iz Afrike i Evrope: EUROMED EVE Maroc – Maroko, EUROMED EVE Tunisia – Tunis, Better World Foundation – Egipat, Association Educative et Culturelle Arc en Ciel – Alžir, Eesti People to People – Estonija, CCID – Severna Makedonija, CDER – Srbija (koordinator projekta)

Visina granta je 178.134,00 evra.

DONATOR: Evropska Unija
MEDIActive Youth – Transnational initiative

CDER sa uspehom nastavlja aktivnosti u okviru međunarodnog EU programa Erasmus+. U okviru akcije Capacity Building for Youth in ACP countries, Latin America and Asia, CDER je aplicirao sa internacionalnim projektom pod nazivom MEDIAactive Youth – Transnational initiative.

S obzirom da je Srbija od ove godine postala programska zemlja u Erazmus+ programu, prvi put je bilo moguće da organizacije iz Srbije apliciraju ravnopravno sa svim ostalim organizacijama iz EU na programima saradnje sa zemljama Latinske Amerike i Azije. I pored velike konkurencije, projekat CDER je osvojio grant i biće realizovan u narednom periodu.

Na ovaj način naša organizacija imaće zadovoljstvo da kao nosilac projekta sarađuje sa još 10 renomiranih organizacija iz 5 latinoameričkih i 5 evropskih zemalja.
Projekat ima sledeće glavne ciljeve:

 1. Osnaživanje kapaciteta omladinskih organizacija i radnika u oblasti medijske pismenosti i medijskog aktivizma i jačanje njihovog aktivnog učešća u društvu, kao i promocija transkontinentalne saradnje između omladinskih organizacija iz Severne Evrope, Balkana i Latinske Amerike.
 2. Jačanje medijske promocije omladinske politike i demokratskih vrednosti u partnerskim zemljama i na nivou Evropa-Latinska Amerika
 3. Stvaranje informacionog medijskog čvorišta između Evrope i Latinske Amerike u oblasti omladinske politike koje će bolje povezati ove udaljene delove sveta.

CDER je koordinator projekta a partneri su respektabilne NVO iz Meksika, Argentine, Kolumbije, Hondurasa, Paragvaja, Švedske, Estonije, Litvanije, Makedonije i Srbije.

Projekat je trajao 18 meseci, od decembra 2019 do maja 2021. Visina granta je 65.321 EUR.

DONATOR: Evropska Unija

 

YOUth on the Mov(i)e – Building a Better Region Through Film

Projekat promoviše interkulturalni dijalog, pomirenje, saradnju i bolje razumevanje u regionu Zapadnog Balkana koristeći snagu filma. Glavna aktivnost u okviru projekta je višednevni trening kurs u kojem će učestvovati 24 mladih iz BiH, Albanije, Crne Gore, Makedonije i Srbije. Oni će tokom kursa učiti kako da koriste film za edukaciju i aktivizam, učiće i diskutovati o zajedničkoj balkanskoj tradiciji, turbulentnoj prošlosti i sadašnjosti i mogućnostima za izgradnju zajedničke budućnosti na osnovama međusobnog poštovanja i razumevanja. Takođe, polaznici kursa će učiti osnovne tehnike izrade filma i zajednički će izraditi film o svojim iskustvima sa treninga, odnosno zaključcima izvučenim na osnovu međusobnog dijaloga. Po završetku treninga polaznici će napraviti 6 kratkih filmova koji će biti prezentovani u zemljama svih partnera u okviru tribinskih programa koji će biti organizovani.

Projekat je trajao od 1. jula 2018. do 31. januara 2019. Partneri CDER-a na projektu su 5 organizacija iz BiH, Albanije, CG, Makedonije i Srbije. Vrednost projekta je 31.817 EUR.

DONATOR: Regional Youth Cooperation Office – RYCO
Povećanje efikasnosti politika zapošljavanja ranjivih grupa

Projekat je realizovan kao podprojekat 5 (LOT 5) u okviru velikog projekta pod nazivom Povećanje efikasnosti politika zapošljavanja ranjivih grupa (engl. “Increasing the Effectiveness of Employment Policies towards Disadvantaged Groups”). Projekat je finansirala Evropska unija u okviru IPA 2012 Nacionalnog programa za Republiku Srbiju, a sprovodila ga je Nacionalna služba za zapošljavanje.

Cilj projekta bio je: Povećati efikasnost politika zapošljavanja kroz povećanje pristupa obuci za nezaposlene osobe iz ugroženih grupa, sa ciljem povećanja njihove mogućnosti zapošljavanja i njihovih šansi za zapošljavanje.
Očekivani rezultati na nivou čitavog projekta bili su:
1. U skladu sa potrebama tržišta rada obuku je do kraja projekta prošlo najmanje 5.400 nezaposlenih lica registrovanih kod NSZ;
2. U skladu sa potrebama tržišta rada obuku je do kraja projekta prošlo 300 do 5.400 nezaposlenih Roma registrovanih kod NSZ;

U okviru potprojekta 5 (LOT 5) projektni konzorcijum imao je za cilj da organizuje i realizuje treninge za sticanje znanja i veština iz oblasti zdravstvene zaštite, socijalne zaštite i personalnih servisa, za ukupno 507 osoba.

Poseban zadatak CDER-a u konzorcijumu bio je dizajn i implementacija monitoring sistema obuka. Zaduženja CDER-a su bila:
– Stvaranje metodologije monitoringa i evaluacije;
– Izrada priručnika za sprovođenje metodologije monitoringa i evaluacije;
– Realizacija procesa monitoringa (uključujući posete na terenu);
– Izrada 3 monitoring izveštaja o realizaciji obuke u 32 opštine u Srbiji.

Potprojekat je trajao 18 meseci, od 15.07.2016. do 15.01.2018. Ukupna vrednost celog projekta bila je 2,516,400.00 EUR, a vrednost potprojekta (LOT 5) bila je 235,000.00 EUR.

DONATORI: Evropska Unija
FRAMES OF UNDERSTANDING:
Building an Intercultural Society Through Film

 

Međunarodni projekat koji je realizovan u okviru programa Erasmus Plus – Capacity building in the field of youth sa sledećim ciljevima:

1. Povećati kapacitet omladinskih organizacija i omladinskih radnika da, koristeći snagu umetnosti, posebno filma, promovišu i grade inkluzivno, interkulturno društvo, bez predrasuda, rasizma i ksenofobije, naročito u vezi sa izbeglicama i migrantima sa Bliskog Istoka.

2. Podsticati aktivno učešće mladih u promosianju inkluzije (mladih) migranata i izbeglica.

3. Jačanje unutarregionalne i transregionalne saradnje između 11 omladinskih NVO iz 4 evropska regiona.

Glavne projektne aktivnosti bile su:

1. Trening kurs za 33 omladinska radnika iz 10 evropskih zemalja o promovisanju i izgradnji inkluzivnog, interkulturnog društva korišćenjem filma kao sredstva za edukaciju i omladinski aktivizam;

2. Izrada dva onlajn video kursa: a) umetnost i kultura Bliskog Istoka; b) korišćenje filma u izgradnji inkluzivnog društva i borbi protiv rasizma i ksenofobije;

3. Izrada informativno edukativnog vebsajta posvećenog socijalnoj inkluziji migranata i izbeglica i borbi protiv rasizma i ksenofobije putem filma.

Projekat je trajao od 15.01.2017. do 31.10.2017. CDER je bio nosilac projekta a partneri su bile respektabilne omladinske NVO iz Zapadnog Balkana i Zapadne, Severne i Južne Evrope.

DONATOR: Evropska Unija
/E+ Programme/

 

Razvoj sveobuhvatnog sistema podrške
samostalnom življenju u zajednici u Centralnoj Srbiji

Evropska Unija u okviru programa “Podrška deinstitucionalizaciji i socijalnom uključivanju osoba sa mentalnim i intelektualnim poteškoćama” podržala je projekat razvoja usluga socijalne zaštite partnera iz Jagodine, Ćićevca i Žabara.

Nosilac projekta bio je CDER,  zadužen za pružanje stručne podrške razvoju socijalnih usluga – a pertneri su bili Grad Jagodina, Opština Ćićevac i Opština Žabari, kao i pružaoci socijalnih usluga ovih lokalnih samouprava – Gradski centar za socijalni rad Jagodina, Crveni krst Ćićevac i Centar za socijalni rad Žabari. Projekat je bio usmeren na uspostavljanje održivih i kvalitetnih usluga “pomoć u kući” za odrasle korisnike sa intelektulanim i mentalnim smetnjama uz obezbeđenje novih radnih mesta na poslovima socijalne zaštite.

Usluga ‘pomoć u kući’ koja je razvijana zajedničkim projektom inovativna je jer prethodno nije pilotirana za pružanje korisnicima sa intelektulanim i mentalnim smetnjama, tako da je projekat obezbedio važan doprinos proceni primenjivosti ove usluge na nove korisničke grupe. Ukupna vrednost projekta bila je 166.589 evra, od čega je učešće Evropske Unije iznosilo 141.601 evra, dok je razlika predstavljala lokalno sufinansiranje. Projekat je počeo u julu 2014 i trajao je 18 meseci, do početka 2016 godine.

DONATORI: Evropska Unija

 

Digital Youthquake

Međunarodni projekat koji je CDER realizujovao kao nosilac, u okviru programa Erasmus Plus – Capacity building in the field of youth. Projekat je imao sledeće ciljeve:

1. Povećati kapacitete omladinskih organizacija u oblasti digitalne pismenosti i digitalnog aktivizma, osnažiti njihovu aktivnu participaciju u društvu i uspostaviti saradnju između 10 omladinskih NVO iz Zapadnog Balkana, Zapadne Evrope i Severne Evrope;

2. Razviti digitalni omladinski aktivizam i pospešiti promociju omladinske politike i demokratskih vrednosti putem digitalnih medija na međuregionalnom i evropskom nivou.

Partneri na projektu su bili respektabilne omladinske NVO iz 9 evropskih zemalja: Engleske, Belgije, Estonije, Albanije, Makedonije, BiH, Letonije, Crne Gore i Srbije. Projekat je trajao od 1.08.2016. do 30.04.2017.

DONATOR: Evropska Unija

/E+ Programme/

 

Izgradnja održivih usluga, poslova i organizacija

Projekat je realizovan u okviru „EU Exchange 4“ programa. Bio je usmeren na uspostavljanje održivih i kvalitetnih usluga ‘pomoć u kući’ za stare uz obezbeđenje novih radnih mesta na poslovima socijalne zaštite. Projektom su uspostavljene službe za pružanje usluga ‘pomoći u kući’ pri Centru za socijalni rad Žabari i pri Asocijaciji za razvoj opštine Žagubica.

Projekat je jedan od najambicioznijih napora u oblasti socijalne zaštite na lokalnom nivou u Srbiji u pogledu uspostavljanja trajno održivih, dostupnih i kvalitetnih socijalnih usluga namenjenih starim licima. U obe opštine uspostavljeni su socijalni servisi ‘pomoć u kući za stare’ u skladu sa nacionalnim standardima pružanja usluga. Organizacije pružaoci usluga licenicirane su od strane resornog ministrstva.

Realizacija projekata počela je februara 2014. godine i trajala do februra 2015. godine. Ukupna vrednost projekta bila je 175.042,40 EUR, od toga je 155.787,74 EUR doprinos Evropske Unije dok je 19.254,66 EUR domaće učešće. Nosilac projekta bila je opština Žabari. CDER je bio zadužen za upravljanje projektom i za pružanje stručne podrške razvoju socijalnih usluga.

Projekat je nagrađen kao najbolje realizovan projekat u okviru programa „EU Exchange 4“ u kategoriji „Socijalna zastita“. Više o projektu na www.zabari-zagubica.rs.

DONATOR: Evropska Unija /Exchange 4/

 

MEDIActive Youth

Međunarodni projekat u okviru programa

Erasmus Plus – Capacity building in the field of youth.

Projekat je imao sledeće ciljeve:

1. Povećati kapacitete omladinskih organizacija u oblasti medijske pismenosti i medijskog aktivizma;

2. Jačanje unutarregionalne i transregionalne saradnje između 11 evropskih omladinskih nevladinih organizacija iz Zapadnog Balskana, Zapadne Evrope i Severne Evrope;

3. Osnažiti medijsko promovisanje omladinske politike i demokratskih vrednosti u partnerskim zemljama i na evropskom nivou.

Glavni ostvareni rezultati su:

1. Održan višednevni trening kurs o medijskoj pismenosti i medijskom aktivizmu za 30 omladinska radnika iz 10 evropskih zemalja;

2. Izrađeni onlajn kurs o medijskoj pismenosti i aktivizmu i onlajn kurs o izradi bloga za omladinsku politiku;

3. Izrađeni portal i međunarodni elektronski magazin za omladinsku politiku i promovisanje demokratskih vrednosti www.mediactiveyouth.net.

CDER je bio nosilac projekta a partneri su bile respektabilne omladinske NVO iz Engleske, Nemačke, Austrije, Estonije, Albanije, Makedonije, BiH, Letonije, Crne Gore i Srbije. Projekat je trajao od 1.10.2015. do 30.06.2016.

DONATOR: Evropska Unija

/E+ Programme/

 

A Step Toward Inclusion

Realizacijom projekta “A Step Toward Inclusion” u opštini Žabari poboljšan je položaj nezaposlenih i interno raseljnih lica i uspostavljena je održiva usluga pomoći u kući za decu sa smetnjama u razvoju i njihove porodice.

Tokom realizacije projekta 8 nezaposlenih lica, od kojih 3 interno raseljena lica, su dobila posao i na ovaj način poboljšala svoj socio-ekonomski status dok je kroz edukaciju za pružanje specifičnih usluga pomoći u kući 12 nezaposlenih osoba unapredilo svoj položaj na tržištu rada. Izradom Akcionog plana za zapošljavanje markirani su ključni problemi i izazovi tržišta rada i stvoreni preduslovi za dalje planiranje i alokaciju resursa u cilju prevazilaženja problema nezaposlenosti u opštini.

Pružanjem usluga pomoći u kući unapređeni su uslovi života 31 deteta sa smetnjama u razvoju, dok je angažovanjem stručnog tima pružena psihosocijalna podrška porodicama te dece. Održavanjem 10 radionica u novouspostavljenom klubu za decu sa smetnjama u razvoju, koji je opremljen najsavremenijim didaktičkim materijalom, i još 22 radionice u svim osnovnim školama u opštini kao i 2 celodnevne ekskurzije podstaknuta je i unapređena socijalizacija i integracija dece sa invaliditetom i njihovih roditelja.

Nabavljen je auto i oprema koja i nakon okončanja projekta ostaje u službi servisa obzirom da je opština obezbedila trajnu održivost novouspostavljene usluge. Sprovedenim Istraživanjem o stanju i potrebama dece sa smetnjama u razvoju u opštini Žabari i izradom pravilnika o ekonomskoj ceni usluge i mogućnostima participacije korisnika značajno je unapredjen sistem socijalne zaštite u opštini i stvoreni preduslovi za dalji razvoj sistema usluga.

ULOGA CDER-a: partner na projektu, upravljanje projektom, izrada Akcionog plana za zapošljavanje, obuka za negovateljice, izrada Pravilnika.

DONATOR: Evropska Unija

 

MLADI SU ZAKON – Pomoravski okrug /2010-2015/

CDER je od 2010. godine pet puta zaredom biran od strane Ministarstva omladine i sporta kao Resurs centar za Pomoravski okrug u okviru programa „Mladi su zakon“. U partnerstvu sa Ministarstvom nastojimo da podstaknemo i promovišemo omladinski aktivizam i volonterizam na teritoriji Svilajnca, Despotovca, Jagodine, Rekovca, Ćuprije i Paraćina.

U okviru pet godišnjih ciklusa do sada je sprovedeno preko 100 omladinskih projekata na teritoriji Pomoravskog okruga koje je CDER kroz proces regrantiranja podržao kroz sledeće aktivnosti: raspisivanje konkursa, sprovedjenje obuka za pisanje projekata, odabir projekata koji se finansiraju, pružanje podrške formalnim i neformalnim grupama mladih u realizaciji omladinskih projekata i odabir najboljeg omladinskog projekta u Pomoravskom okrugu.

Aktivnosti koje su sprovođene podsticale su i promovisale zdrave i bezbedne stilove života, razumevanje, toleranciju i jednake šanse za sve mlade, preduzetnički duh kod mladih, solidarnost i humanost, međugeneracijsku saradnju, zaštitu životne sredine, itd.

DONATOR:

Ministarstva omladine i sporta

 

Digitalna kolekcija nematerijalnog kulturnog nasleđa Srbije

Cilj projekta bio je doprinošenje procesu digitalizacije kulturnog nasleđa u Republici Srbiji digitalizovanjem reprezentativnih elemenata nematerijalnog kulturnog nasleđa (NKN) i kreiranjem prvog sajta sa digitalnom kolekcijom NKN Srbije.

Projekat se sastojao iz tri grupe aktivnosti:

 1. Formiranje digitalne kolekcije NKN Srbije. Aktivnost je činilo istraživanje i digitalno dokumentovanje elemenata NKN na terenu širom Srbije;
 2. Izradu sajta na kojem je prezentovana formirana kolekcija (sva digitalizovana građa).
 3. Pospešivanje digitalizacije NKN animiranjem lokalnih zajednica.

Glavni rezulat projekta jeste kreiran sajt Digitalna kolekcija nematerijalnog kulturnog nasleđa Srbije (www.nematerijalnonasledje.com) Time je stvorena jedinstvena digitalna kolekcija nematerijalnog nasleđa Srbije, prva takva kod nas.

DONATOR:

 

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

 

MOV(I)E IT!

Međunarodni projekat CDER-a pod nazivom MOV(I)E IT! podržan u okviru programa Evropske komisije „Mladi u akciji“ (Youth in Action Programme). Projekat se sastojao iz pripreme i realizacije desetodnevnog trening kursa na kojem je prisustvovalo 30 učesnika (mladih i iskusnih omladinskih radnika) iz 11 NVO iz Grčke, Italije, Mađarske, Austrije, Rumunije, Ukrajine, Belorusije, Albanije, Makedonije, Crne Gore i Srbije.

Tokom treninga, učesnici su motivisani i edukovani da koriste film za omladinski aktivizam – za ukazivanje na probleme mladih i njihovo rešavanje, kao i za promovisanje omladinske politike. Centralna tema projekta bila je podsticanje mladih za razvoj inkluzivnog društva. Poseban fokus bio je usmeren ka pitanjima nezaposlenosti, siromaštva i marginalizacije mladih.

Polaznici su naučili kako da naprave film (osnove scenarija, kamere, režije i montaže), stekli znanje o navedenoj temi i pitanjima koje projekat tretira, i direktno učestvovali u izradi četiri kratka angažovana filma.

DONATOR: Evropska Unija

/Program ‘’Youth in Action’’/

 

Razvoj usluga za decu sa invaliditetom

CDER je u partnerstvu sa Gradskim centrom za socijalni rad u Jagodini ovim projektom unapredio postojeću uslugu pomoći u kući, inicijalno namenjenu samo starim i odraslim licima sa invaliditetom – gradeći novu uslugu PUK namenjenu deci sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama. Servisom je kontinuirano bilo obuhvaćeno po najmanje 20 korisnika mesečno tokom 12 meseci trajanja projekta dok su 4 negovateljice pružale uslugu od početka realizacije projekta. Obezbeđujući uslove za multisektorski pristup, partneri su saradnju uspostaviti sa Domom zdravlja, obrazovnim sektorom i organizacijama mladih.

Institucionalizacija usluge i njeno povezivanje u mrežu usluga i aktivnosti za decu sa smetnjama u razvoju je obezbeđena kroz izradu Odluke o socijalnim uslugama grada Jagodine i pravilnika o pružanju usluga PUK sa definisanim kriterijumima za prijem korisnika kao i pružanjem obuke za negovateljice.

ULOGA CDER-a: nosilac projekta.

DONATOR: Ministarstvo rada i socijalne politike Republike Srbije

 

Medijacijom do rešenja

Projekat „Medijacijom do rešenja“ (Mediation to resolving) je realizovan tokom 2013/2014 godine, na teritoriji Grada Požarevca, Grada Jagodine i Opštine Bor. Sprovodio se u okviru EIDHR programa Evropske unije, a nosilac projekta bilo je Udruženje građana Šansa, dok je CDER bio jedan od partnera.

Projektom je promovisana medijacija kao sredstvo za rešavanje konflikata, naročito među mladima.

Ostvareni su sledeći ključni rezultati:

 1. Razvijena mreža obučenih timova u veštinama medijacije za primenu u vršnjačkim grupama, školi i zajednicama obuhvaćenih projektom (realizovani šestodnevni kamp ljudskih prava i šestodnevni trening iz porodične medijacije)
 2. Informisani građani Požarevca, Bora i Jagodine da prepoznaju prednosti medijacije kao alternativnog pristupa uz aktivno učešće u rešenju spora/konflikta (organizovano 7 tribina, 3 seminara 3 tematske radionice)
 3. Mladi motivisani da neguju dijalog u vršnjačkim grupama i školi (organizovano 25 promotivnih diskusija i relizovano 16 vršnjačkih medijacija u 12 srednjih škola,pilotiran program medijacije…)
 4. Građani i relevantne institucije sistema putem panel diskusija i TV emisija senzibilisane za medijaciju.
DONATOR: Evropska Unija

/EIDHR program/

 

Digitalni atlas kulturne baštine

Opšti cilj projekta bio je doprinošenje procesu digitalizacije kulturne baštine u Republici Srbiji podsticanjem digitalizacije kulturne baštine u 7 lokalnih samouprava i kreiranjem virtuelnog centra za prezentovanje srpske kulturne baštine, informisanje i razmenu znanja u ovoj oblasti.

  Glavni rezultati projekta su:

 1. Izrađen je Atlas kulturne baštine (www.atlaskulturnebastine.rs) – prvi domaći portal sa objedinjenom bazom digitalizovanih kolekcija srpske kulturne baštine, edukativnim i informativnim sadržajima. Portal je kreiran sa ciljem da sa jednog mesta pruži pristup svim digitalnim kolekcijama srpske kulturne baštine, kao i najznačajnijim kolekcijama evropske i svetske kulturne baštine. Portal sadrži i relevantnu literaturu, dokumenta, strategije i smernice o digitalizaciji kulturne baštine, kao i vesti o dešavanjima na ovom polju. Kreiranjem portala stvoren je svojevrsni virtuelni centar za prezentovanje srpske kulturne baštine, informisanje i razmenu znanja u oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa.
 2. Uspešno aktivirani, edukovani i umreženi zainteresovani akteri u 7 lokalnih samouprava: Boru, Jagodini, Medveđi, Sopotu, Velikom Gradištu, Banji Koviljači i Pančevu.
DONATORI: Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija

 

Razvoj servisa dnevnog boravka za decu sa smetnjama u razvoju

Projekat je obezbedio institucionalizaciju i ojačavanje kapaciteta u svim dnevnim boravcima u Jagodini, uz poseban fokus na novoformiran DB za decu sa smetnjama u razvoju. Svrha usluge dnevnog boravka je unapređenje kvaliteta života korisnika u vlastitoj socijalnoj sredini kroz razvoj i održavanje socijalnih, psihičkih i fizičkih funkcija i veština, kako bi se u što većoj meri osposobili za samostalni život. Kroz uslugu dnevnog boravka korisnici u organizovanom okruženju, i uz potreban nadzor, zadovoljavaju razvojne potrebe, stiču i razvijaju praktične i životne veštine, ličnu i društvenu odgovornost.

Uslugom je obezbeđeno pozitivno i konstruktivno iskustvo boravka izvan porodice, a članovima porodice slobodno vreme za bavljenje radnim i drugim aktivnostima.

Pri dnevnom centar „SV. Trifun“ u okviru GCSR u Jagodini nalaze se dnevni boravak za decu sa autizmom, dnevni boravak za decu sa dečjom i cerebralnom paralizom i dnevni boravak za decu sa smetnjama u razvoju do 23. godine. Iako je u pitanju jedinstvena organizaciona jedinica, dnevni centar funkciniše kroz 3 potpuno odvojene ”jedinice” ili ”grupe” locirane na sasvim različitim krajevima grada.

ULOGA CDER-a: nosilac projekta.

DONATORI: Ministarstvo rada i socijalne politike Republike Srbije

 

Koncerti Braće Teofilović – promovisanje muzičkog nasleđa

Od 2013. godine CDER aktivno sarađuje sa vrhunskim izvođačima srpske i balkanske tradicionalne muzike – Braćom Teofilović, promovišući muzičko nasleđe. U okviru ove saradnje realizovana su tri projekta koja su se sastojala iz više koncertnih nastupa ovih muzičara u zemljama regiona:

Projekat RITAM IDENTITETA: koncerti u Mađarskoj (Budimpešta), BiH (Sarajevo) i Rumuniji (Temišvar);

Projekat ČUVARI SNA: koncert u Mađarskoj (Mako);

Projekat ČUVARI SNA–Tradicionalna srpska muzika kao čuvar kulturnog identiteta: koncerti u Makedoniji (Skoplje, Kumanovo) i BiH (Derventa);

DONATORI: Ministarstvo kulture i informisanja, Ministarstvo spoljnih poslova – Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu

 

Živa vodenica

Osnovni cilj projekta bio je očuvanje i negovanje Borikića vodenice, bisera narodnog graditeljstva, kao i oživljavanje same vodenice i prostora oko vodenice u svojevrstan kulturni ambijent pogodan za sve zainteresovane posetioce koji žele direktan kontakt i upoznavanje sa kulturnim nasleđem Srbije. Projekat se sastojao iz:

 • Sređivanja prostora vodenice i prostora oko vodenice;
 • Realizacije izložbe fotografija u vodenici na temu kulturno turističkih potencijala Kosmaja;
 • Projekcije etnodokumentarnog filma o vodenici;
 • Realizacije audio video scenske instalacije „Veodeničarske priče”;
 • Organizovanja tribine „Nematerijalno nasleđe i kulturno turistički potencijali Kosmaja”

Nosilac projekta bio je Centar za kulturu Sopot. CDER je bio partner na projektu.

DONATORI: Ministarstvo kulture i informisanja

 

Unapređenje kulturne delatnosti (2011-2012)

(I) priprema i realizacija projekta pod radnim nazivom ’’Škola filma’’: priprema projektnog tima i pokretanje serije radionica za mlade u Jagodini sa ciljem osposobljavanja za samostalno snimanje i montažu kratkih omladinskih filmova;

(II) priprema i realizacija projekta pod radnim nazivom ’’Drevni običaji na Radan planini” – snimanje običaja i kulturološki značajnih lokacija; produkcija od strane CDER-a kratkog filma u trajanju od 20 minuta do 25 minuta; priprema za prikazivanje filma na relevatnim međunarodnim festivalima; prikazivanje filma na međunarodnim festivalima;

(III) realizacija projekta pod nazivom ’’Korak ka inkluziji” u partnerstvu sa opštinom Žabari i snimanje dokumentarnog filma u okviru projekta o životnim pričama korisnika, njihovim porodicama i negovateljicama u servisu PUK.

ULOGA CDER-a: nosilac projekta.

DONATORI: Ministarstvo kulture Republike Srbije, EU Delegacija i sopstveni prihodi

 

Small Academy for Youth Career Guider

Priprema, organizacija i sprovođenje treninga za 22 učesnika predstavnika 8 organizacija iz Srbije, Albanije, Makedonije, Nemačke, Italije, Grčke i Rumunije. Opšta tema treninga je bila problem nezaposlenosti mladih, specifični cilj karijerno vođenje i savetovanje (CGC) kao najznačajniji edukativni proces u izgradnji karijere – osposobljavanju mladih za odabir zanimanja odnosno srednje i/ili visoke škole.

Učesnici su kroz zajednički rad u skladu sa ličnim potrebama i afinitetima bili motivisani, edukovani i ohrabreni da promovišu i sprovode karijerno vođenje i savetovanje u svojim zajednicama. Trening se sastojao iz više seta aktivnosti: “Mala karijer akademija”, poseta gradu Nišu, aktivnosti team building-a, relaksiranje i motivacija za učenje, kulturne aktivnosti, kreiranje edukativnih postera, sajam NGO.

Treninzi su uključili metode i tehnike neformalnog učenja koje podstiču kretivnu i aktivnu participaciju: radionice, role-play edukacija, diskusione sesije, online učenje, radne posete, takmičarske igre, enerdžajzeri, itd. Realizovane aktivnosti su podstakle izgradnju kapaciteta i inovativan pristup među učesnicima kao i razmenu iskustva i dobrih praksi.

ULOGA CDER-a: nosilac projekta.

DONATORI: Evropska Unija

 

Organizacija obuke koordinatora kancelarija za mlade – jačanje kapaciteta kancelarija za mlade i sprovođenje lokalnih akcionih planova u 5 JLS

Ministarstvo omladine i sporta je kao svoj strateški cilj u 2010. godini postavilo implementaciju Lokalnih akcionih planova za mlade u lokalnim samoupravama koje su uspostavile infrastrukturu preporučenu od strane MOS-a (formirana Kancelarija za mlade, izabran lokalni koordinator za mlade i formiran Savet za mlade) i usvojile lokalne akcione planove za mlade. Implementacija LAP-a za mlade je od presudnog značaja za implementaciju Nacionalne strategije za mlade, jer u okvirima postojeće finansijske krize nije moguće podržavati (finansijski) aktivnosti u svim oblastima problematike mladih, zbog toga, definisanje lokalnih prioriteta omogućava ciljano finansiranje najvećih problema na lokalu.

Aktivnosti koje je CDER sproveo u procesu izrade i implementacije Lokalnih akcionih planova su:

(I) Izvršena je selekcija 5 JLS u saradnji sa MOS-om

(II) Organizovan trening za implementaciju Lokalnih akcionih planova u 5 JLS za članove radne grupe za implementaciju LAP-a.

(III) Organizovane posete mentora JLS koje su obuhvaćene projektom.

ULOGA CDER-a: nosilac projekta.

DONATORI: Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije

 

Razvoj lokalnih usluga socijalne zaštite u Srbiji

Osnovni ciljevi projekta su: unapređenje, ranijim reformskim projektima, pokrenutih lokalnih usluga socijalne zaštite, usklađivanje ovih usluga sa minimalnim standardima i kreiranje preporuka za mehanizam koji će se baviti namenskim transferima za manje razvijene opštine u Srbiji, posebno imajući u vidu finansiranje iz budžetske linije 463 i 481. Projekat je podrazumevao realizaciju transparentnog i kompetitivnog konkursa za lokalne samouprave koje su u prethodnom periodu pokrenule lokalne usluge socijalne zaštite, praćenje usluga i kreiranje preporuka za transformaciju distribucije sredstava iz budžetskih linija 481 i 463.

Za potrebe realizacije ovog projekta MRSP je putem konkursa izabrao Udruženja CDER i Panacea iz Beograda koje su u partnerstvu obavljale poslove nezavisnog monitoringa lokalnih usluga i pružale podršku lokalnim samoupravama i pružaocima usluga u implementaciji lokalnih projekata.

ULOGA CDER-a: partner na projektu.

DONATORI: Ministarstvo rada
i socijalne politike

 

Razvoj profesionalne orijentacije i karijernog vođenja

Tim Centra za društveno ekonomski razvoj od petoro iskusnih stručnih radnika (pedagog, psiholog, profesor razredne nastave, profesor građanskog vaspitanja i andragog) prošlo višenedeljnu obuku za multiplikatore-trenere i potpuno osposobljeno za sprovođenje programa. Sa grupom od 25 mladih osnovnoškolaca i srednjoškolaca iz Jagodinskih škola sproveden intezivan program praktikovanja i vrednovanja profesionalne orjentacije i karijernog vodjenja kroz ukupno 6 modula. Organizovane posete firmama i ustanovama na teritoriji Pomoravskog okruga kako bi se mladi upoznali sa konkretnjim zanimanjima i radnim mestima.

ULOGA CDER-a: nosilac projekta, deo stručnog tima.

DONATORI: GTZ Srbija

 

Finanansijska edukacija mladih na lokalnom nivou

Opšti cilj kampanje koji je Centar za društveno ekonomski razvoj sproveo u 25 opština i u 5 hraniteljskih klubova u Srbiji bila je da građani steknu finansijsko znanje koje im je neophodno da bi zaštitili nivo postignutog ekonomskog blagostanja u prethodnom periodu kao i jačanje ekonomske sigurnosti mladih i drugih osetljivih grupa u društvu. Kroz održavanje treniga povećan je nivoa znanja srednjoškolske populacije u oblasti finansija (debitne i kreditne kartice, krediti, osiguranje, privatne penzije, akcije i obveznice) u cilju postizanja njihove buduće finansijske nezavisnosti i sigurnosti. Sprovedena je i edukacija odraslih, posebno hraniteljskih porodica i vaspitača, o održivom upravljanju ličnim i porodičnim finansijama. Paraleno sa obukama sprovođena je medijska promocija finansijskog obrazovanja.

ULOGA CDER-a: nosilac projekta, 5 trenera.

DONATORI: USAID

 

NIZ (Nove identitete zajednice) stvaraju mladi

Projekat je trajao 6 meseci, aktivnosti su se odvijale na području Jagodine, Paraćina i Požarevca, dok je deo projektnih aktivnosti sproveden i u Rekovcu, Svilajncu, Despotovcu, Ćupriji, Aleksincu, Aleksnadrovcu, Velikoj Plani i Kragujevcu. Osnovni prioriteti su postignuti – izvršena je široka aktivizacija mladih na području nabrojanih opština i medijska slika je značajno poboljšana. Sinergijom projektnih postignuća u radu sa medijima i u radu sa mladima, podignuta je svest lokalne zajednice koja je senzibilisana za omladinska pitanja sa jedne strane, te sa druge strane, mladi znaju da prepoznaju svoja prava i obaveze, ali i da iskoriste izazove u zajednici. Takođe, projektom je podržano stvaranje nove generacije omladinskih lidera i aktivista koji u boljem društvenom i informativnom ambijentu stvaraju nove kvalitete.

ULOGA CDER-a: nosilac projekta.

DONATORI: Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije

 

Novi spin – sinergija u aktivizaciji mladih na području Pomoravskog okruga

Sprovedena je obuka vrnjačkih edukatora zasnovana na drami sa grupom od 15tak mladih koji su tokom obuke kreirali sopstveni scenario edukativne predstave koji su i izveli u 3 grada. Utrenirana ekipa mladih sprovela je aktivizatorsko edukativni program među vršnjacima. Kao prateći paket aktivnosti, omladinski aktivisti su uz podršku projektnog tima definisali i sproveli kampanje kojima su targetirani rešivi konkretni problemi u zajednici. Obe dimenzije projektnog delovanja napravile su sinergijski efekat u aktivizaciji mladih i uvećali njihove snage da utiču na situaciju u zajednici. Takođe, kroz celinu projekta osnovna tema delovanja bila je pobuđivanje mladih da kroz sopstvenu spoznaju rekonstruišu pozitivne vrednosti (tzv. zdrave stilove života), koji iako su na rečima od svih prihvaćeni, ne dobijaju autentičnu afirmaciju među omladinom.

ULOGA CDER-a: nosilac projekta, dva trenera.

DONATORI:
Fond za otvoreno društvo Srbija

 

Izrada Akcionih planova za mlade u Aleksandrovcu, Aleksincu, Gadžinom Hanu, Boru i Žabarima

Uz široko učešće svih aktera omladinske politike na nivou opština kao i samih mladih preko svojih predstavnika (đački i studentski parlamenti, omladinske organizacije) sproveden proces izrade Akcionih planova za mlade. Održani treninzi sa temom akciono i strateško planiranje. Akcioni planovi usvojeni od strane lokalnih skupština i stvoreni preduslovi za sistematičan pristup rešavanju problema mladih.

ULOGA CDER-a: nosilac projekta, konsultantska podrška

DONATORI: Opštine, Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije

 

Grad koji na(e)staje

Povećane kulturne kometencije i samorazumevanje mladih Jagodinaca. Holistički izgrađen i osnažen građanski identitet i afirmisan aktivan društveni odnos. Održano 5 tematski javnih prezentacija sa pratećim diskusionim radionicama, uz facilitiranje prefesora građanskog vaspitanja, istoričara, sociologa i bibliotekara, primarno namenjenih jagodinskim gimnazijalicima.

ULOGA CDER-a: nosilac projekta.

DONATORI: Ministrstvo kulture
i Kulturni centar REX.

 

Mreža interkulturalnog dijaloga kroz ustanove kulture

Na području centralne Srbije, 5 okruga i Grada Beograda, u 9 različitih opština, 12 NVO od kojih polovina romskih OCD, sproveli su osmišljenu i na pozitivne promene orjentisanu, originalnu ’’botom-up’’ inicijativu kroz koju je otvoren i vođen slojeviti, ali prezicno koncipiran interkulturalni dijalog u koji je bila uključena čitava lokalna zajednica.

Međukulturna razmena koja vodi upoznavanju, razumevanju i prihvatanju ’’drugog’’ i izgradnji stabilne i održive zajednice, vođena je u ustanovama kulture, u medijima, kroz javnu kampanju, i sve vreme nastojeći da pozitvna provokacija koja podstiče društvenu koheziju ne bude trivijalizovana kroz praznu formu, već uvek prilagođenja konkretnom građaninu (bio on siromašan Rom ili visokoobrazovani poslanik kulture koji učestvuju u debati).

ULOGA CDER-a: nosilac projekta; kordinator i asistent kordinatora, koordinacija debata u Jagodini.

PARTNERI: Udruženje Roma Jagodine; NVO “Stožer”, Sopot; NVO “Kosmaj- Rom”, Sopot; Društvo za Prosvetu i Kulturu Roma S.Đ.NOVAK, Bor; Odbor za ljudska prava Bor; Udruženje Roma Braničevskog okruga, Požarevac; NVO “Šansa”, Požarevac; Udruženje Roma Velika Plana; NVO “Centar Plus”, Velika Plana; NVO “Edukativni centar”, Kruševac; Romski centar, Kruševac.

DONATORI:
Fond za otvoreno društvo Srbija

 

Akciona omladinska mreža

Formirano 6 omladinskih NVO, organizovana obuka u 6 opština za podizanje kapaciteta mladih, izrađeno 6 lokalnih strateških planova brige o mladima za opštine Pomoravskog okruga, kroz edukativnu predstavu i javne događaje sprovedena široka kampanja aktivizacije mladih.

ULOGA CDER-a: nosilac projekta; kordinator i asistent koordinatora; 4 trenera; mentorski par za strateško planiranje; organizovanje i izvođenje scensko muzičke drame; organizacija javnih događaja, pokretanje web sajta o omladinskim pitanjima.

PARTNERI: NVO “Dečiji vidici” Paraćin, Crveni krst Svilajnac, Crveni krst Rekovac

DONATORI: Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije

 

Promocija volonterskog rada mladih

Aktivirana operativna partnerska mreža za razvoj volonterizma mladih na području Pomoravskog i Braničevskog okruga, debata o volontiranju i edukativna predstava izvedeni pred velikim brojem mladih, sprovedena široka kampanja obeležavanja Dana volontera.

ULOGA CDER-a: nosilac projekta; menadžer i asistent menadžera; organizovanje i izvođenje scensko muzičke drame; organizacija javnih događaja, organizacija debata o volontiranju.

PARTNERI: NVO “Dečiji vidici” Paraćin, NVO “Šansa” Požarevac

DONATORI: Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije

 

Izložba Jovan Jovanović Zmaj i Borislav Pekić – srpski pisci XIX i XX veka

Organizovana izložba o Jovanu Jovanoviću Zmaju i Borislavu Pekiću u Torontu (Kanada) u cilju podizanja svesti kod tamošnje srpske zajednice o velikanima srpske kulture a uz medijsko pokrivanje događaja od strane kanadskih medija i predstavljanje srpske kulture u Kanadi.

ULOGA CDER-a: nosilac projekta; menadžer projekta; koncepcijsko i logističko organizovanje izložbe.

PARTNERI: Biblioteka grada Beograda

DONATORI: Ministarstvo za dijasporu Republike Srbije

 

Kiš u Parizu – Izložba Danilo Kiš

Organizovana izložba o Danilu Kišu u Parizu (Francuska) u cilju podizanja svesti kod tamošnje srpske zajednice o velikanima srpske kulture a uz medijsko pokrivanje događaja od strane francuskih medija i predstavljanje srpske kulture u Francuskoj.

ULOGA CDER-a: nosilac projekta; menadžer projekta; koncepcijsko i logističko organizovanje izložbe.

PARTNERI: Biblioteka grada Beograda

DONATORI: Ministarstvo za dijasporu Republike Srbije

 

Resurs Centar za izradu nacionalne Strategije za mlade

Organizovanje i održavanje 7 okruglih stolova u opštinama za sve ključne aktere koji se bave mladima, organizovanje 7 javnih događaja za mlade u opštinama.

ULOGA CDER-a: nosilac projekta; kordinator i asistent koordinatora; 2 facilitatora; organizovanje i facilitiranje okruglih stolova i javnih događaja.

PARTNERI: Grad Jagodina, Opština Ćuprija, Opština Svilajnac, Opština Despotovac, Opština Varvarin, Opština Ćićevac, Opština Petrovac na Mlavi

DONATORI: Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije

 

Razvoj partnerstva za smanjenje siromaštva u Pomoravskom okrugu

Obezbeđenje aktivnog učešća ključnih aktera na lokalnom nivou u implementaciji SSS-a, uz već postojeće lokalne kapacitete a ostvareno je postizanjem:

(I) Unapređenja kapaciteta za monitoring i evaluaciju OKOSP-a (Opštinskih koordinacionih odbora za socijalnu politiku), čime se promene na terenu kontinuirano prate i procenjuju,

(II) Izgradnja novih kvaliteta i sadržaja međusektorske saradnje,

(III) Definisanje novih perspektiva za partnerstvo javnog i civilnog sektora,

(IV) Definisanje novih perspektiva za međuopštinsku saradnju, čime se partnerstva fundiraju na realnim i održivim prepostavkama,

(V) Unapređenje efektivnosti pristupa lokalnim budžetima čime se obezbeđuju realni izvori finansiranja mera i aktivnosti na smanjenju siromaštva,

(VI) Povećan broj i obuhvat servisa zasnovanih na potrebama zajednice čime se suštinski ostvaruju međusektorska saradnja i smanjuje siromaštvo.

ULOGA CDER-a: nosilac projekta; koordinator i 3 konsultanata; konsultantska pomoć u izradi studija i projekata iz oblasti socijalne politike.

PARTNERI: 6 opština Pomoravskog okruga (Jagodina, Ćuprija, Paraćin, Svilajnac, Despotovac, Rekovac)

DONATORI: Tim potpredsednika Vlade
za implementaciju strategije
za smanjenje siromaštva

 

Institucionalna izgradnja kapaciteta ključnih aktera za pružanje usluga u socijalnoj politici opština na području Pomoravskog okruga

Institucionalizovano i funkcionalno osposobljeno 6 OKOSP-a (Opštinskih koordinacionih odbora za socijalnu politiku); izrađeno preko 30 akcionih planova, gde su, između ostalih, akcioni planovi za mlade; razvijeno i poslato 15 prihvaćenih projekata kod 4 različita donatora.

ULOGA CDER-a: partner-korisnik, uloga je bila da se članovi CDER-a obuče za trenere budućih OKOSP-a; tokom, čitavog procesa koordinirali smo rad u svih 6 opština kroz sve segmente.

PARTNERI: 6 opština Pomoravskog okruga (Jagodina, Ćuprija, Paraćin, Svilajnac, Despotovac, Rekovac)

DONATORI: Tim potpredsednika Vlade
za implementaciju strategije
za smanjenje siromaštva

 

Institucionalna izgradnja kapaciteta ključnih aktera za pružanje usluga u socijalnoj politici za opštinu Jagodina

Akteri iz oblasti socijalni politike sa područja opštine Jagodina su najaktivniji u Srbiji; optimalan rad OKOSP-a (Opštinskih koordinacionih odbora za socijalnu politiku) sa 7 usvojenih akcionih planova, gde je i akcioni plan za mlade, uspešno realizovano 12 projekata, SIF-u poslato 5 projekata, pripremljeno oko 30 projekata, za Nacionalni inveticioni plan poslata serija projekata na osnovu koje je odobreno 200.539 evra.

ULOGA CDER-a: konsultantska pomoć radu OKOSP-a, kancelariji za lokalno ekonomski razvoj i Centru za socijalni rad; 3 konsultanta na izradi Akcionih planova i projekata iz oblasti socijalne politike.

PARTNERI:Opština Jagodina

DONATORI: Opština Jagodina