ENGLISH
CENTAR ZA DRUŠTVENO EKONOMSKI RAZVOJ

Aktuelni projekti
MEDIActive Youth: Informing the Balkans

Opšti cilj ovog dvogodišnjeg projekta je nastavak izgradnje kapaciteta omladinskih nevladinih organizacija na globalnom nivou i razvoj novih visokokvalitetnih resursa otvorenog obrazovanja (OER) u oblasti medijske, tj. novinske pismenosti. Posebna pažnja je posvećena Balkanu u širem evropskom kontekstu, a ovaj projekat će omogućiti organizacijama i mladima sa Balkana da se uključe u MEDIActive inicijativu, ali i ojačati dijalog i postkonfliktno pomirenje u ovom regionu.


Specifični ciljevi projekta su:

 1. Povećanje kapaciteta omladinskih NVO/radnika/aktivista iz 6 balkanskih zemalja u oblasti novinske pismenosti, kritičkog mišljenja i medijskog aktivizma i podsticanje njihovog aktivnog učešća u društvu.
 2. Kreiranje visokokvalitetnih višejezičnih otvorenih obrazovnih resursa (OER) za inovativno učenje o novinskoj pismenosti i kritičkom mišljenju.
 3. Dalje unapređenje omladinskog e-magazina TYM angažovanjem omladinskih aktivista sa Balkana da počnu da pišu za njega.


Glavne projektne aktivnosti su:

 • Održavanje treninga za trenere iz novinske pismenosti, kritičkog mišljenja i medijskog aktivizma;
 • Izrada obrazovnih sadržaja – kurikuluma, udžbenika i onlajn kursa iz novinske pismenosti i kritičkog mišljenja;
 • Unapređenje TYM magazina (https://tymagazine.net) angažovanjem novih autora i uvođenjem balkanskih tema.

Koordinator projekta je CDER (Srbija) a partneri su CID (Severna Makedonija); Hermes (Hrvatska), Bravo (Bosna i Hercegovina), BBA (Albanija) i Prima (Crna Gora).

Projekat se realizuje u okviru Erazmus+ programa. Trajaće od početka marta 2024. do kraja februara 2026.

Visina granta je 160,542.00 evra.

DONATOR: Evropska Unija
Inovativne tehnike za aktiviranje seniora

Projekat „Innovative Techniques of Seniors Activation” (ITOSA) realizuje se u okviru Erazmus+ programa, ključna akcija „Partnersva saradnje u obrazovanju odraslih”

Glavni cilj projekta je prikupljanje inovativnih metoda rada sa seniorima (60+) koje će ih osnažiti da pokrenu društvene promene u svojim lokalnim zajednicama. Projekat takođe želi da podigne kapacitete trenera/edukatora u šest partnerskih zemalja i inspiriše starije da se uključe u nove inicijative. Takođe, jedan od ciljeva projekta je i jačanje saradnje između organizacija koje se bave starijim licima na evropskom nivou.

U okviru projekta biće realizovane brojne aktivnosti, uključujući 6 međunarodnih radionica za edukatore seniora, međunarodne radionice za seniore, 18 pilot radionica na kojima se testiraju prikupljene metode u 6 zemalja, 6 multiplikativnih događaja, 7 transnacionalnih sastanaka projektnih timova, međunarodni vebinari, razvoj onlajn kursa, onlajn alata i priručnika.

Glavni rezultati projekta biće: interaktivni onlajn kurs za edukatore/trenere koji rade sa starijim osobama, koji će sadržati 12 inovativnih metoda za uključivanje starijih u razvoj zajednice, veb portal na 7 jezika sa brojnim alatima, resursima i dobrim praksama za trenere/edukatore.

Projekat traje tri godine, od 01.11.2022. do 31.10.2025, uz učešće sedam partnera iz šest evropskih zemalja: Poljske, Bugarske, Srbije, Italije, Kipra i Slovenije.

Visina granta je 400,000.00 EUR.

DONATOR: Evropska Unija
Turizam, kultura i kulturna baština za razvoj ruralnih zajednica
projekat u okviru programa RELOAD

U okviru programa ReLOaD (Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu) koji je finansiran od strane EU a implementiran od strane UNDP-a i koji se sprovodi na teritoriji 5 lokalnih samouprava u Srbiji: Dimitrovgrad, Kragujevac, Kuršumlija, Paracin i Šabac, u sredu 11. septembra potpisan je ugovor između donatora i Udruženja „Petrus” iz Zabrege za realizaciju lokalnog projekta pod nazivom „Turizam, kultura i kulturna baština za razvoj ruralnih zajednica”. Projekat koji će trajati 7 meseci i za čije upravljanje je nadležan CDER kao projektni partner za cilj ima izgradnju kapaciteta za jačanje turističkih potencijala i afirmaciju kreativne kulture i kulturne baštine.

Očekivani rezultati projekta:

  • Obučeni predstavnici formalnih i neformalnih grupa građana za razvoj turističkih sadržaja i uspostavljanje programa kulturnog, rekreativnog i verskog turizma;
  • Podignuti kapaciteti NVO-a, mladih i kreatora turističkih i kulturnih manifestacija za fundraising i volonter managment u NVO;
  • Uređena nedostajuća infrastruktura za turističke sadržaje
  • Sistemski uređeni i marketinški definisani postojeći programi i razvijena nova turistička ponuda
  • Realizovana promocija i organizovani programi turističko kulturnog sadržaja

 

DONATOR: Evropska Unija / UNDP
Podrška uspostavljanju modela izvešavanja u socijalnoj zaštiti

Kroz angažman od strane GIZ-a koji sprovodi Projekat Nemačko-srpske razvojne saradnje “Usluge socijalne zaštite za osetljive grupe”, CDER je sa velikim zadovoljstvom došao u priliku da doprinese razvoju sistema izveštavanja u socijalnoj zaštiti.

Budući objedinjeni model izveštavanja lokalnih samouprava i pružalaca usluga socijalne zaštite biće vlasništvo Republičkog i Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu, uloga CDER je da pruži podršku zavodima u razvoju novog modela izveštavanja.

DONATOR: GIZ
Razvoj održivih usluga u zajednici u Zapadnoj Srbiji

Projekat „Razvoj održivih usluga u zajednici u Zapadnoj Srbiji” realizuje se u okviru programa „Evropska podrška inkluzivnom društvu“ koji finansira Evropska unija. Nosilac projekta je grad Valjevo a partneri su Karitas Valjevo i Društvo za cerebralnu paralizu Valjevo, kao i Centar za društveno ekonomski razvoj koji pruža ekspertsku podršku.

Projekat traje dve godine a njegov cilj je unapređenje usluge „Pomoć u kući“ za osobe sa invaliditetom. Projektom je predviđena pomoć u kući osobama sa invaliditetom kroz uslugu fizioterapeuta čiji rad sadrži program masaže u kombinaciji sa negom ili vežbama, program terapeutskih vežbi, kao i kondicionog tretmana. Projektom je predviđena i saradnja sa akterima u zajednici na akcijama vidljivosti, rad na donošenju preporuka i smernica, kao i istraživanja na polju potreba marginalizovanih građana među kojima su deca, stara lica i osobe sa invaliditetom.

Ukupna vrednost projekta je 140.084,14 evra, od čega je vrednost donacije Evropske unije 123.974,46 evra.

DONATOR: Evropska Unija
ZAMAH – Radnom praksom do zaposlenja i integralnih usluga u zajednici

Okosnicu projekta čini radna praksa u realnom i multisektorskom radnom okruženju (3 udruženja i 3 ustanove) za 6 mladih volontera-praktikanta tokom 6 meseci, čime se unapređuje njihova zapošljivost. Volonteri-praktikanti, nezaposleni mladi sa stečenim obrazovanjem potrebnim da budu stručni radnici socijalne zaštite, da bi dobili licencu uz stečeno iskustvo proći će i akreditovanu obuku. Kroz praksu u OCD i ustanovama, praktikanti će se osposobiti da sprovode međusektorske preventivne programe u zajednici. Praktikanti će uz mentorstvo pružiti profesionalne socijalne usluge mnogim mladima iz vulnerabilnih grupa, a zajedno sa mladim aktivistima putem javne omladinske akcije podstaći će promovisanje pozitivnih vrednosti u zajednici.

Partneri CDER-a na projektu su Gradski centar za socijalni rad Jagodina, udruženje Centralna razvojna inicijativa, Centar za socijalni rad Paraćin, Centar za socijalni rad Svilajnac i Crveni krst Svilajnac.

DONATOR: Ministarsto omladine i sporta