ENGLISH
CENTAR ZA DRUŠTVENO EKONOMSKI RAZVOJ

Aktuelni projekti
Razvoj održivih usluga u zajednici u Zapadnoj Srbiji

Projekat „Razvoj održivih usluga u zajednici u Zapadnoj Srbiji” realizuje se u okviru programa „Evropska podrška inkluzivnom društvu“ koji finansira Evropska unija. Nosilac projekta je grad Valjevo a partneri su Karitas Valjevo i Društvo za cerebralnu paralizu Valjevo, kao i Centar za društveno ekonomski razvoj koji pruža ekspertsku podršku.

Projekat traje dve godine a njegov cilj je unapređenje usluge „Pomoć u kući“ za osobe sa invaliditetom. Projektom je predviđena pomoć u kući osobama sa invaliditetom kroz uslugu fizioterapeuta čiji rad sadrži program masaže u kombinaciji sa negom ili vežbama, program terapeutskih vežbi, kao i kondicionog tretmana. Projektom je predviđena i saradnja sa akterima u zajednici na akcijama vidljivosti, rad na donošenju preporuka i smernica, kao i istraživanja na polju potreba marginalizovanih građana među kojima su deca, stara lica i osobe sa invaliditetom.

Ukupna vrednost projekta je 140.084,14 evra, od čega je vrednost donacije Evropske unije 123.974,46 evra.
 

DONATOR: Evropska Unija

 

FRAMES OF UNDERSTANDING:
Building an Intercultural Society Through Film

Međunarodni projekat koji se realizuje u okviru programa Erasmus Plus – Capacity building in the field of youth. Projekat ima sledeće ciljeve:

1. Povećati kapacitet omladinskih organizacija i omladinskih radnika da, koristeći snagu umetnosti, posebno filma, promovišu i grade inkluzivno, interkulturno društvo, bez predrasuda, rasizma i ksenofobije, naročito u vezi sa izbeglicama i migrantima sa Bliskog Istoka.
2. Podsticati aktivno učešće mladih u promosianju inkluzije (mladih) migranata i izbeglica.
3. Jačanje unutarregionalne i transregionalne saradnje između 11 omladinskih NVO iz 4 evropska regiona.

Glavne projektne aktivnosti su:
1. Trening kurs za 33 omladinska radnika iz 10 evropskih zemalja o promovisanju i izgradnji inkluzivnog, interkulturnog društva korišćenjem filma kao sredstva za edukaciju i omladinski aktivizam;
2. Izrada dva onlajn video kursa: a) umetnost i kultura Bliskog Istoka; b) korišćenje filma u izgradnji inkluzivnog društva i borbi protiv rasizma i ksenofobije;
3. Izrada informativno edukativnog vebsajta posvećenog socijalnoj inkluziji migranata i izbeglica i borbi protiv rasizma i ksenofobije putem filma.

Projekat traje od 15.01.2017. do 31.10.2017. CDER je nosilac projekta a partneri su respektabilne omladinske NVO iz Zapadnog Balkana i Zapadne, Severne i Južne Evrope.
 

DONATOR: Evropska Unija
/E+ Programme/

 

Digital Youthquake

Međunarodni projekat koji CDER realizuje kao nosilac u okviru programa Erasmus Plus – Capacity building in the field of youth. Projekat ima sledeće ciljeve:

1. Povećati kapacitete omladinskih organizacija u oblasti digitalne pismenosti i digitalnog aktivizma, osnažiti njihovu aktivnu participaciju u društvu i uspostaviti saradnju između 10 omladinskih NVO iz Zapadnog Balkana, Zapadne Evrope i Severne Evrope;
2. Razviti digitalni omladinski aktivizam i pospešiti promociju omladinske politike i demokratskih vrednosti putem digitalnih medija na međuregionalnom i evropskom nivou.

Partneri na projektu su respektabilne omladinske NVO iz 9 evropskih zemalja: Engleske, Belgije, Estonije, Albanije, Makedonije, BiH, Letonije, Crne Gore i Srbije. Projekat traje od 1.08.2016. do 30.04.2017.
 

DONATOR: Evropska Unija
/E+ Programme/

 

ZAMAH – Radnom praksom do zaposlenja i integralnih usluga u zajednici

Okosnicu projekta čini radna praksa u realnom i multisektorskom radnom okruženju (3 udruženja i 3 ustanove) za 6 mladih volontera-praktikanta tokom 6 meseci, čime se unapređuje njihova zapošljivost. Volonteri-praktikanti, nezaposleni mladi sa stečenim obrazovanjem potrebnim da budu stručni radnici socijalne zaštite, da bi dobili licencu uz stečeno iskustvo proći će i akreditovanu obuku. Kroz praksu u OCD i ustanovama, praktikanti će se osposobiti da sprovode međusektorske preventivne programe u zajednici. Praktikanti će uz mentorstvo pružiti profesionalne socijalne usluge mnogim mladima iz vulnerabilnih grupa, a zajedno sa mladim aktivistima putem javne omladinske akcije podstaći će promovisanje pozitivnih vrednosti u zajednici.

Partneri CDER-a na projektu su Gradski centar za socijalni rad Jagodina, udruženje Centralna razvojna inicijativa, Centar za socijalni rad Paraćin, Centar za socijalni rad Svilajnac i Crveni krst Svilajnac.
 

DONATOR: Ministarsto omladine i sporta

 

Razvoj sveobuhvatnog sistema podrške
samostalnom življenju u zajednici u Centralnoj Srbiji

Evropska Unija u okviru programa “Podrška deinstitucionalizaciji i socijalnom uključivanju osoba sa mentalnim i intelektualnim poteškoćama” podržala je projekat razvoja usluga socijalne zaštite partnera iz Jagodine, Ćićevca i Žabara.

Nosilac projekta je CDER – zadužen za pružanje stručne podrške razvoju socijalnih usluga – a pertneri su Grad Jagodina, Opština Ćićevac i Opština Žabari, kao i pružaoci socijalnih usluga ovih lokalnih samouprava – Gradski centar za socijalni rad Jagodina, Crveni krst Ćićevac i Centar za socijalni rad Žabari. Projekat je usmeren na uspostavljanje održivih i kvalitetnih usluga “pomoć u kući” za odrasle korisnike sa intelektulanim i mentalnim smetnjama uz obezbeđenje novih radnih mesta na poslovima socijalne zaštite.

Usluga ‘pomoć u kući’ koja se razvija zajedničkim projektom je inovativna jer do sada nije pilotirana za pružanje korisnicima sa intelektulanim i mentalnim smetnjama, tako da će projekat obezbediti važan doprinos proceni primenjivosti ove usluge na nove korisničke grupe. Ukupna vrednost projekta je 166.589 evra, od čega učešće Evropske Unije iznosi 141.601 evra, dok razlika predstavlja lokalno sufinansiranje. Projekat je počeo u julu 2014 i trajaće 18 meseci, do početka 2016 godine.
 

DONATORI: Evropska Unija